עמוד הבית
קבוצת פיונטאינטרנט אפקטיבי וטכנולוגיות מידע
דף ראשי > תפריט תחתון > תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט העדכני (להלן : "האתר") של פיונט טכנולוגיות בע"מ (להלן: "פיונט").

השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש") ומעיד על הסכמת הגולש לתנאי שימוש אלו.
תנאי השימוש בלשון זכר נעשו מטעמי נוחות בלבד ואין בהם כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
הובא לידיעת הגולש, כי פיונט רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי למסור על כך הודעה מראש. תחילת תוקפם של התנאים החדשים יהיה מועד פרסומם ובכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים
פיונט הנה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובמידע המופיע בו, לרבות השם וסימני המסחר של פיונט, עיצוב האתר והאלמנטים הגרפיים המופיעים בו, התכנים המתפרסמים בו וכל חומר אחר הכלול בו (להלן: "החומרים").
הובא לידיעת הגולש, כי אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומרים הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של פיונט בכתב ומראש.
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, הובא לידיעת לגולש, כי באתר עשויים להימצא חומרים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר ובין צדדים שלישיים ומאשר, כי זכויות היוצרים בחומרים אלו שייכים לצד השלישי ו/או לפיונט לפי העניין (להלן: "חומרי צד ג'). אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור חומרי צד ג' אלו ו/או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

אחריות
השירותים והמידע הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.
פיונט אינה אחראית בצורה כלשהי לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג, במידע שמופיע באתר.
פיונט אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו או הנובע מאי יכולת להשתמש באתר, מכל סיבה שהיא.
כמו כן, פיונט לא תישא באחריות בגין נזקי תכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מהשימוש באתר.
פיונט אינה מתחייבת כלל כי האתר ו/או השימוש בו, עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש, והיא לא תישא באחריות להתאמת המידע לצרכי המשתמש.
השימוש במידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לקבל יעוץ ו/או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.
אין לעשות שימוש במידע באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע.
במידה שיש סתירה בין המידע המצוי באתר ובין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע, ועליו יש להסתמך.
לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פיונט בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.

קישורים
פיונט אינה אחראית לחומרי האתרים אליהם קיימים קישורים באתר או לטיב המידע הניתן בהם ובהתאם, לא תישא היא באחריות כלשהי בקשר לאתרים אלו ו/או לחומרים המוצגים בהם.
פיונט אינה מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים.
פיונט רשאית בכל עת להסיר או להוסיף קישורים, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט.

דואר אלקטרוני
באתר קיימת אפשרות למסירת פרטים ו/או למשלוח דואר אלקטרוני לאתר. הובא לידיעת הגולש, כי מסירת פרטים אולו ו/או הודעות דואר אלקטרוני אלה אינן חסויות, תגענה לעובדי פיונט ועשויות להגיע גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.

שיפוי
הגולש מתחייב לשפות את פיונט בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.

דין ומקום שיפוט
מוסכם בזה כי לבתי המשפט בחיפה תהיה סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד וזאת על אף האמור בכל דין.


משרדינו:

חיפה - משרד ראשי
דרך יפו 145 א' בית גלים, חיפה 35251

טל: 04-8141414
פקס: 04-8524842
דוא”ל: info@pionet.co.il 

 לצפייה במפה
 
תל אביב
רח’ הברזל 31, רמת החייל, תל אביב

טלפון: 03-6203333
פקס: 03-6203323
דוא"ל:  info@pionet.co.il

 לצפייה במפה
|||||

אודות קבוצת פיונט
קבוצת פיונט היא מרכז בין תחומי יחיד מסוגו בישראל המספק פתרונות להגדלה ושיפור פעילות עסקית באמצעות טכנולוגית אינטרנט, מסחר אלקטרוני, סלולאר, אינטראנט, פורטל ארגוני ועוד... 

צור איתנו קשר
* שם מלא:
* טלפון:
* דוא"ל:
* סיבת הפנייה:
Pionet